MANTENIMENT DE LA XARXA - OVCOT


Oficina de Vigilància i Control d’Obres de Tercers (OVCOT).


Per al Cicle Integral de l’Aigua és fonamental assegurar la integritat de la Xarxa Municipal de Sanejament, ja que només d’esta manera es pot assegurar que el seu funcionament serà el que corresponga en cada situació.


Com a conseqüència de les nombroses actuacions que es produïxen ala via pública, dia a dia es donen situacions en què els elements que componen la xarxa de sanejament es poden vore afectats en menor o major mesura. Estes afeccions poden procedir d’obres que actuen directament sobre la xarxa de sanejament o tindre el seu origen en obres d’infraestructures diferents.


Per este motiu, l’any 2001el Cicle Integral de l’Aigua va crear l’Oficina de Vigilància i Control d’Obres de Tercers (OVCOT), que, des d’aleshores, té com a missió assegurar que no es produïsquen afeccions a la xarxa de sanejament que no hagen sigut prèviament autoritzades pels Servicis Tècnics Municipals del Cicle Integral de l’Aigua, així com verificar l’execució de les obres de sanejament d’acord amb la Normativa per a Obres de Sanejament.


Les labors que du a terme el personal d’esta oficina són de diversa índole:La importància d’estes labors d’inspecció queda reflectida en la disminució d’incidències detectades per mal funcionament de la xarxa ocasionat per afeccions externes, així com en l’estalvi que suposa per a l’Ajuntament el fet de no recepcionar obres amb deficiències l’esmena de les quals hauria de ser costejat amb posterioritat.


Per a realitzar totes estes labors, el personal de l’OVCOT compta amb sistemes d’inspecció amb càmera, que permeten inspeccionar l’interior de les conduccions sense necessitat d’accedir-hi.Algunes imatges dels mitjans d’inspecció:


Cámaras de inspección
Cámaras de inspección
Càmeres d’inspecció
Càmeres d’inspecció


Inspecciones
Inspeccions


Algunes incidències detectades.


Tape de obra sin retirar
Conexión ilegal a colector ovoide
Precinte d’obra sense retirar
Connexió il•legal a col•lector ovoide


Estalvi municipal:
HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua