SISTEMA DE VIGILÀNCIA PER CÀMERESA banda de la informació aportada per tot el sistema de sensors, PLC i la resta d’elements de control de la xarxa, el Cicle Integral de l’Aigua ha desenrotllat un sistema de vigilància que li permet visualitzar en qualsevol moment el que ocorre als diversos punts d’interés.


El sistema d’inspecció de càmeres es compon d’un conjunt de càmeres connectades per mitjà d’uns servidors de vídeo a la Central Operativa de Sanejament, des d’on es poden controlar de forma centralitzada.


Hi ha càmeres situades a diferents punts de la xarxa de col•lectors, a estacions de bombament, a passos inferiors, al llit vell del riu Túria, etc. En definitiva, en tots aquells punts estratègics en què el fet de comptar amb visió directa dels esdeveniments és de gran ajuda per a una correcta i ràpida presa de decisions. Les característiques d’estes càmeres permeten inclús la captura i transmissió d’imatges en absència de llum, ja que compten amb tecnologia d’infrarojos, aspecte especialment útil per al control de l’interior de col•lectors o d’episodis nocturns.Cámaras situadas en diferentes puntos de la red de colectores


HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua