OBRES - CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCOMESAFases per a la construcció d'una escomesa domiciliària a executar pels propietaris de l'immoble, activitat, etc de titularitat privativa.


Execució de l'excavació:Fase 1
Fase 2
Fase 1: Marcat de l'excavació amb talladora d'asfalt.
Fase 2: Picat d'asfalt i formigó del ferm.


Fase 3
Fase 4
Fase 3: Excavació respectant els serveis existents.
Fase 4: Excavació amb el pendent 2-3% per a col·locació de tub.


Fase 5
Fase 6
Fase 5: Col·locació de tub PEAD de 315 mm en fons
de l'excavació, per a posterior formigonada.
Fase 6: Reposició de paviment de calçada amb asfalt en calent.


Execució d'arqueta domiciliària:


Fase 7
Fase 8
Fase 7: Solera de l'arqueta domiciliària amb tub passant en fons.
Fase 8: Arrebossat i acabat de l'interior de l'arqueta domiciliària.


Fase 9
Fase 9: Tapa de fosa normalitzada amb frontisses de 40x40.


Connexió a pou de registre:


Fase 10
Fase 10: Connexió a pou de registre existent o de
nova execució en la xarxa de Sanejament Municipal.


Per a mes informació consulte la "Guia tècnic-administrativa per a l'execució de les AD en edificacions de nova planta i en edificacions consolidades" punxant el link adjunt.HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua